Lawyers Expertise Events News Career DE

Fuchs, HOAI 2009/2013: Schriftform heißt Papier!, Anm. zu OLG München, Beschluss vom 22.05.2017 - 27 U 3936/16 Bau; BGH, Beschluss vom 05.10.2022 - VII ZR 140/17, IBR 2023, 25

Zurück zur Übersicht

Lawyers Expertise Events News Offices Career Publications About Kapellmann